ZARZĄDZENIE NR 69/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew, obejmującej działki Nr 1538,1539, 1540 i 1541 przy ul. Ogrodowej.

W oparciu o art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wnioski, które wpłynęły po ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew i poprzez zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew, obejmującej działki Nr 1538, 1539, 1540 i 1541 położone przy ul. Ogrodowej, określonej uchwałą Rady Gminy Narew Nr XXX/185/06 z dnia 07 czerwca 2006r., zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w „Wykazie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew”.

§ 2. Wykaz wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew wraz z rozstrzygnięciami w sprawie rozpatrzenia wniosków przekazuje się do realizacji zespołowi projektowemu sporządzającemu projekt zmiany planu miejscowego.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Pawłowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2007-01-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2007-01-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2007-01-24