ZARZĄDZENIE NR 50/2006

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie:   szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia, przechowywania dokumentacji do Programu Phare2003 –Fundusz Projektów Infrastruktury Około-biznesowej

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narew” BRIPF/2003/EPB/4 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1                          

1. Instrukcja określa zasady rachunkowości oraz zasady rachunkowości oraz sposobu gromadzenia,

przechowywania dokumentacji do kwalifikowania i dokumentowania wydatków, gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej Programu Phare2003 –Fundusz Projektów Infrastruktury Około-biznesowej

 

2. Powyższe zasady dotyczą projektu pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narew” BRIPF/2003/EPB/4 

 

3. Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji projektu wynosi maksymalnie 10 miesięcy nie później niż do 30 września 2006 roku

§ 2

1.       Całkowity koszt kwalifikowany projektu podlegający finansowaniu przez Podmiot Kontraktujący wynosi 354 764,97 EUR (słownie trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące  siedemset sześćdziesiąt cztery 97/100 EUR)

2.       Podmiot Kontraktujący przekazuje 75%szacowanych kwalifikujących się kosztów do kwoty 266 073 EUR w opcji: 

- zaliczka                           212 858,40 EUR

- płatność końcowa              53 214,60 EUR                                             

§ 3

l. Gmina Narew w celu realizacji zadania określonego w § l ust. 2, wskazała rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Narwi o numerze 17 8086 0004 0000 1892 2000 0020 celem przekazania dofinansowania.

2. Gmina Narew w celu realizacji zadania określonego w § l ust. 2, wskazała rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Narwi o numerze 17 8086 0004 0000 1892 2000 0020  celem opłaty za wystawione faktury.

 

ROZDZIAŁ II              

 Dokumentowanie wydatków, obieg dokumentów i ich  sprawdzanie

 

§ 1

1. Przyjmuje się zasadę, iż .dokonywane płatności powinny być udokumentowane

potwierdzoną fakturą wraz protokołem odbioru wykonanych robót

2.Faktura za wykonane roboty wraz protokołem odbioru powinna być podpisana przez inspektora nadzoru.

3 Faktury za wykonane roboty wystawione w walucie EUR wraz protokołem odbioru, po datowaniu  , odbierane są przez Referat GK. celem sprawdzenia pod względem merytorycznym i opisania wymaganego umową Kierownik referatu  Pan  Korobkiewicz  Stanisław poświadcza swoim podpisem prawidłowość danych  merytorycznych. Następnie referat Finansów i Budżetu (Fn) sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym, kwalifikuje do wypłaty oraz sporządza przelewy bankowe. Prawidłowość danych formalnych i rachunkowych poświadcza swoim podpisem Pani Panasiuk Maria. Dokumenty do wypłaty zatwierdza Skarbnik Gminy Halina Niesteruk  oraz Wójt Gminy Jakub Sadowski. Po zatwierdzeniu do wypłaty dokumenty przelewu w walucie EUR przekazuje się do banku.

§ 2

1.  Sprawdzanie formalne polega na zbadaniu wiarygodności dokumentów oraz na zbadaniu          prawidłowości ich sporządzenia ze względu na treść i formę, w szczególności zaś zbadaniu, czy:

1)  dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,

2)  operacji dokonały upoważnione do tego osoby,

3)  dokument został zatwierdzony przez osoby upoważnione,

4)  treść i forma dokumentu odpowiada przepisom prawa,

5)  czynność poprzedzona została zawarciem umowy, zleceniem itp.

6)  zawarcie umowy zostało poprzedzone postępowaniem przewidzianym w obowiązujących przepisach (ustawy Prawo zamówień publicznych),

7)  uczestniczący w zdarzeniu gospodarczym potwierdzili na dokumencie fakt zdarzenia gospodarczego, co do ilości, jakości, gatunku,

8)  zobowiązani do kontroli zdarzenia gospodarczego na danym etapie wykonali tę kontrolę i czy wykonali ją należycie, a fakt wykonania kontroli potwierdzili na dokumencie.

2.  Sprawdzenie merytoryczne polega na zbadaniu, czy planowanie danej czynności jest celowe, czy    wykonanie danej czynności jest zgodne z planem lub ustaleniami zawartymi w umowie itp.. w szczególności zaś na zbadaniu czy:

1)  zlecana do wykonania czynność co do ilości, jakości, kosztu, miejsca i czasu wykonania jest ujęta w planie,

2)  zlecanie wykonania czynności wybranemu podmiotowi gwarantuje rzetelne wykonanie co do ilości, jakości, terminu,

3)  ujęta w dokumencie czynność, jako wykonana, jest zgodna co do ilości, jakości. kosztu, miejsca i czasu wykonania ze zleceniem, zamówieniem, umową itp.

3.  Sprawdzenie dokumentów pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu poprawności rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady księgowania, sprawozdawczości oraz przechowywania dokumentacji

§1

1.         Dla zadania „  „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narew”

wydziela się odrębny zbiór dokumentów finansowych.

2.  Ustala się plan kont służący do księgowania operacji związanych z realizacją wyżej wymienionego projektu :


 

1) wpływ zaliczki, płatności końcowej                        137/227  dział 010, rozdz. 01010 ,§ 6291

2) Przeksięgowanie zaliczki, płatności końcowej na dochody                                            227/908

3) wpływ odsetek od konta walutowego     137/240

4) przelew odsetek dla instytucji kontraktującej 240/137

5) Zasilenie konta walutowego ze środków gminy   137/223-4            

 6) opłata faktury wykonawcy           080/137  dział 010, rozdz.01010 ,§6051    dotyczy wydatków w ramach otrzymanego dofinansowania

7) Przeksięgowanie równoległe opłaty faktury na wydatki  908/228

8) opłata faktury wykonawcy           080 / 137  dział 010 , rozdz.01010, §6050  dotyczy wydatków w ramach środków budżetu gminy

9) Przeksięgowanie wg sprawozdania Rb    228/800

                                                                    223-4 / 800                     

ORGAN

1)      przelew zasilenia konta walutowego 223-4 / 133

2)      przeksięgowanie wydatków wg sprawozdania 902 / 223-4

§ 2

1. W związku z realizacją projektu „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narew”  sporządza się następujące dokumenty własne:

a) wniosek o płatność

b) raporty z audytu projektu

c) raportu końcowego

d) tablicy informacyjnej

2.  Dokumenty związane z realizacją projektu przechowuje się przez okres 5 lat w referacie Finansowo-Budżetowym (pokój nr 20)- dokumenty finansowe, w referacie Gospodarki Komunalnej (pokój nr 2)- dokumenty przetargowe i techniczne, Sprawozdania w referacie Organizacyjnym (pokój nr 15) .

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-07-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-07-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-07-12