ZARZĄDZENIE NR 95/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 16 listopada 2006r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości położonych w obrębie wsi Radźki gm. Narew.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806.. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i 175, poz. 1457 i z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i § 2 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata w wniosku Pana Romana Karczewskiego s. Piotra i Marii zam. Lachy 41 zarządzam, co następuje:

§ 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Narew nieruchomości położone w obrębie wsi Radżki gm. Narew oznaczone nr 17/3 o pow. 0,0467ha /KW Nr 13330/ i nr 143/4 o pow. 0,0284ha /KW Nr 17590/.

§ 2. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi Gmina Narew.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy Narew

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-11-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-11-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-11-24