ZARZĄDZENIE NR 81/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 października 2006r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2006-10-02

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-10-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-10-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-10-12