ZARZĄDZENIE NR 93/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 listopada 2006.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, art. 180, art. 181  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/65/99 Rady Gminy Narew z dnia 8.10.1999r. z późn. zm. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy postanawia:

§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2007 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami  stanowi załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

        2.  Objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

        3.  Informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 3

 § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującyni przepisami.

 §  3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Narew

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-11-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-11-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-11-24