ZARZĄDZENIE NR 45/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 6 czerwca 2006r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotować i przedłożyć na najbliższą XXX Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew polegającego na przeznaczeniu działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1538, 1539, 1540 i 1541 położonych przy ul. Ogrodowej;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2006 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-06-16

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-06-16

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-06-16