ZARZĄDZENIE   Nr  100/06

Wójta    Gminy    Narew

z  dnia 1 grudnia  2006r.

 

w sprawie  nabycia na rzecz  Gminy  Narew  nieruchomości  położonych

w  obrębie  wsi  Radżki  gm.  Narew.

 

Na  podstawie art. 18  ust.2  pkt.9  lit “a”  ustawy z dnia  8 marca 1990r.  O  samorządzie  gminnym  /Dz.U.z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r.  Nr 80,poz. 717,  Nr 162, poz.  1568  oraz  z  2004r. Nr 102, poz. 1055  i  Nr  116, poz.  1203; z  2005r.  Nr  172, poz. 1441 i 175, poz. 1457  i  z 2006r.  Nr 17, poz. 128 i Nr  181, poz. 1337/ i & 2  uchwały  Rady  Gminy w Narwi  z  dnia  12 marca 1999r.  Nr IV/37/99  w  sprawie  zasad   nabywania, zbywania i  obciążania  nieruchomości gruntowych, oraz ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy

niż  3  lata  i  wniosku  Pana  Anatola  Kostiuczuk  s. Włodzimierza  i  Luby  zam.  Radżki 10   zarządzam  co  następuje :

 

& 1

nabyć  nieodpłatnie  na  rzecz  Gminy  Narew  nieruchomości  położone  w  obrębie  wsi  Radżki  gm. Narew  oznaczone  nr32/6  o  pow.  0,0752ha  /KW Nr  11990/  i  nr  144/5  o  pow.  0,0306ha  /KW Nr 11990/.

& 2

Koszty  związane  z  zawarciem  aktu  notarialnego  ponosi   Gmina  Narew.

 

& 3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Referatowi  Gospodarki  Komunalnej.

 

& 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z dniem  powzięcia.

 

Wójt  Gminy

 

mgr   Jakub   Sadowski 

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-12-06

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-12-06

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-12-06