ZARZĄDZENIE NR 49/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

W oparciu o art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wnioski, które wpłynęły po ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew i poprzez zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w „Wykazie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew”.

§ 2. Wykaz wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew wraz z rozstrzygnięciami w sprawie rozpatrzenia wniosków przekazuje się do realizacji zespołowi projektowemu sporządzającemu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Pawłowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-07-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-07-03

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-07-03