ZARZĄDZENIE NR 2/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 16 stycznia 2006r.

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku.

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r Nr 241, poz. 2416) oraz Zarządzenia Nr 232/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 grudnia 2005r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Narew w 2006 roku stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Narew w 2006 roku stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Dmitruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-01-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-01-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-01-24