ZARZĄDZENIE NR 98/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30 grudnia 2006r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty następujących uchwał na II sesję Rady Gminy Narew:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny;

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy;

4) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2006-11-30

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-12-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-12-01