ZARZĄDZENIE NR 90/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 31 października 2006 r.

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej XXXII sesji zgodnie z załącznikami nr 1-5
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

 • Załącznik Nr 1.doc (DOC, 60,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXXII/194/06 Rady Gminy Narew z dnia 25 października 2006r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci gminy Narew, obejmującego część wsi: Doratynka, Hajdukowszczyzna, Saki, Iwanki, Radźki i Od

 • Załącznik Nr 2.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXXII/195/06 Rady Gminy Narew z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.

 • Załącznik Nr 3.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXXII/196/06 Rady Gminy Narew z dnia 25 października 2006r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Narew.

 • Załącznik Nr 4.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXXII/197/06 Rady Gminy Narew z dnia 25 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Narwi.

 • Załącznik Nr 5.doc (DOC, 58 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXXII/198/06 Rady Gminy Narew z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy gminy na 2006 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-11-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-11-02

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-11-02