ZARZĄDZENIE NR 25/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 24 marca 2006r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotować i przedłożyć na najbliższą XXVIII Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok;

2) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok”;

3) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum w Narwi;

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej;

6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-03-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-03-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-03-29