ZARZĄDZENIE NR 56/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 24 lipca 2006r .

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do celów przeprowadzenia postępowania egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do celów przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1) Pan Mariusz Żukowski - przewodniczący komisji, przedstawiciel organu prowadzącego szkoły;

2) Pani Bogumiła Koniuszewska - członek komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) Pani Alina Kononiuk - członek komisji, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi;

4) Pani Anna Krawczuk - członek komisji, ekspert z listy ministra właściwego ds. oświaty;

5) Pani Halina Borowik - członek komisji, ekspert z listy ministra właściwego ds. oświaty;

6) Pani Irena Dulko - członek komisji, przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli.

§ 2. Komisja powołana została do celów przeprowadzenia egzaminu w związku z wnioskiem w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego złożonym przez Panią Dorotę Małgorzatę Szamborską - nauczyciel języka rosyjskiego w Publicznym Gimnazjum w Narwi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-08-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-08-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-08-14