ZARZĄDZENIE NR 37/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 13 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Narew ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania komisji d/s zamówień publicznych.

Na podstawie art.18, 19, 20 oraz 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177) zarządzam, co następuje:

§ 1. Procedurę udzielenia zamówienia publicznego wszczyna ustne polecenie wydane przez Wójta Przewodniczącemu Komisji d/s zamówień publicznych zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Wójt jako kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji i pracownicy w zakresie, jakim powierzono im czynności w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania.

2. Wójt podpisuje i zatwierdza wszystkie dokumenty, z wyjątkiem dokumentów zastrzeżonych zgodnie z przepisami prawa do kompetencji komisji, związane z wykonywaniem zadań określonych w ust.1.

§ 3. 1. Komisja, o której mowa w § 1, ma charakter stały i będzie wykonywać należące do niej zadania w stosunku do wszystkich zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych przekracza 6000 EURO.

2. Komisja stanowi zespół pomocniczy Wójta, której celem jest ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert, a także  przedkładanie wypracowanych decyzji Wójtowi do zatwierdzenia.

3. Komisja w trakcie swojej pracy posiłkuje się konsultacjami i opiniami radcy prawnego, korzysta z wiedzy i doświadczenia innych pracowników urzędu oraz może wnioskować do Wójta o powołanie biegłych, jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalistycznych.

4. Komisja będzie pracować w następującym składzie:

1) Mariusz Żukowski                          – Przewodniczący;

2) Stanisław Korobkiewicz                 – członek Komisji, Sekretarz;

3) Irena Smoktunowicz                       – członek Komisji;

4) Piotr Pawłowski                             – członek Komisji;

5) Irena Szwarc                                  – członek Komisji.

5. Komisja podejmuje decyzje związane z odrzuceniem oferty,wykluczeniem oferenta unieważnieniem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich 5 osób wchodzących w skład komisji.

6. W przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład Komisji,Wójt wyznacza osobę zastępczą.

7. Członkowie komisji mogą wnosić zdania odrębne.

8. Powyższe czynności odnotowywane są w protokole.

§ 4. 1. Przewodniczący nadzoruje i koordynuje pracę całej Komisji dbając o sprawne przeprowadzenie posiedzeń oraz zgodności z obowiązującymi przepisami podejmowanych decyzji oraz przeprowadzanych czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Jest również upoważniony do analizy i oceny ofert.

2. Stanisław Korobkiewicz jako sekretarz Komisji jest zobowiązany i odpowiedzialny za:

- opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem § 5,

- przygotowanie ogłoszeń, ich publikacja,

- przygotowywanie wyjaśnień i modyfikacji do specyfikacji,

- czynności biurowo-techniczne, przechowywanie dokumentacji przetargowej,

- udostępnienie dokumentacji przetargowej zgodnie z zasadami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zamówień publicznych. Stanisław Korobkiewicz również ocenia i analizuje w całości oferty.

3. Irena Smoktunowicz – prawo do oceny i analizy całej oferty, odpowiada w szczególności za badanie dokumentów stanowiących podstawę do wykluczenia oferenta lub odrzucenia oferty.

4. Piotr Pawłowski – prawo do oceny i analizy całej oferty, odpowiedzialny w szczególności za sprawdzenie kosztorysów ofertowych oraz dokumentów związanych z częścią techniczną oferty (wiarygodność techniczna oferenta).

5. Irena Szwarc – prawo do oceny i analizy całej oferty, odpowiedzialna w szczególności za część finansową oferty (wiarygodność finansowa oferenta)

§ 5. 1. Jeżeli przedmiot zamówienia wykracza poza zakres działania Referatu Gospodarki Komunalnej U.G. Narew do opracowania tej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązuje się poszczególne referaty i stanowiska pracy urzędu, a w szczególności:

- Referat finansowy określa przedmiot zamówienia przy wyborze banku obsługującego budżet gminy oraz przy zaciąganiu pożyczek i kredytów,

- Referat organizacyjny określa przedmiot zamówienia dotyczący zakupu materiałów biurowych i innych dostaw i usług związanych z zapewnieniem sprawnej działalności urzędu.

2. Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu wyjaśnień i modyfikacji specyfikacji w sprawach o których mowa w ust.1 triet pierwszy.

3. Irena Smoktunowicz jest zobowiązana do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z nieruchomościami gruntowymi i ich obrotem prawnym.

§ 6. Wszyscy członkowie  Komisji mają prawo żądać od innych pracowników urzędu wszelkiej pomocy i dostarczenia innych niezbędnych dokumentów w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7. Ustalam następującą wewnętrzną procedurę ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo:

1) przedmiot zamówienia musi być zweryfikowany z punktu widzenia przynależności usługi lub dostawy do tej samej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień. § 5 stosuje się odpowiednio;

2) wykonywanie czynności określonych w pkt.1 nadzorują kierownicy referatów;

3) przedmiot zamówienia publicznego zweryfikowany w procesie agregacji usług lub dostaw przekazywany jest do księgowości budżetowej U.G. Narew celem ustalenia łącznej wartości zamówień udzielonych w okresie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, skorygowanej o prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;

4) Wartość usług lub dostaw ustalona w wyniku zastosowania procedury opisanej w pkt. 1-3 jest wartością zamówienia publicznego w rozumieniu art.34 Prawa zamówień publicznych;

5) Sposób określenia wartości zamówienia publicznego na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo określony w niniejszym zarządzeniu nie wyklucza możliwości stosowania innych zasad określonych w art.34 Prawo zamówień publicznych.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                Wójt Gminy

                                                         mgr Jakub Sadowski

                                                                               (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-20

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-20

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-20