ZARZĄDZENIE NR 103/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 29 grudnia 2004 r

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z roku 1999 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Narew Nr 2/96 z dnia 22 sierpnia 1996 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację:

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- należności i zobowiązań,

- znaków skarbowych i stanu gotówki w kasie,

- rozrachunków z pracownikami,

- stanu paliwa w pojazdach gospodarki komunalnej i OSP, oleju opałowego, drzewa.

§ 2. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1) Kiełbaszwska Krystyna                  przewodnicząca komisji

2) Lewicka Elżbieta                                         członek

3) Zubrycka Lidia                                           członek

4) Korobkiewicz Stanisław                            członek

5) Dmitruk Halina                                            członek

6) Timofiejuk Mikołaj                                     członek

7) Pawłowski Piotr                                         członek

§ 3. Skład zespołów spisowych, sposób i termin przeprowadzania inwentaryzacji określa załącznik Nr l do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26