ZARZĄDZENIE NR 57/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 lipca 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć na najbliższą XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy projekty następujących uchwał Rady Gminy Narew:

1) w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew,

4) w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi,

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                            Wójt

                                                                  mgr Jakub Sadowski

                                                                   (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-10

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-10

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-10