ZARZĄDZENIE NR 27/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

     Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999 r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i art. 34 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000r. Dz. U. Nr. 46, poz. 543) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku organizowania przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Kaczały gm. Narew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 62 o pow. 0,7106 ha.

§ 2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej za kwotę 1900 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25