ZARZĄDZENIE NR 67/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

      Na podstawie uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i art. 34 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000r. Dz. U. Nr. 46, poz. 543) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku organizowania przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno – gospodarczymi położonej w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew oznaczonej w ewidencji gruntów Nr: 15/3 o pow. 2751 m2, 15/2 o pow. 3792 m2, 15/1 o pow. 3669 m2.

§ 2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej za kwotę:

- działka Nr 15/3 – 9582 zł netto (w tym grunt – 5894 zł, budynki – 3688 zł),

- działka Nr 15/2 – 4800 zł netto,

- działka Nr 15/1 – 2500 zł netto.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-17

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-17

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-17