ZARZĄDZENIE NR 40/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć na najbliższą XI Sesję Rady Gminy projekty następujących uchwał Rady Gminy Narew:

1) w sprawie absolutorium,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,

4) w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne działania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej dotyczącej rozpoczęcia prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew i ustalenia kolejności inwestycji w Planie,

6) w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew,

7) w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                Wójt Gminy

                                                          mgr Jakub Sadowski

                                                                                (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-21

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-21

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-21