ZARZĄDZENIE NR 78/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 września 2004r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć na najbliższą XIV Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

3) w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy,

4) w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew,

5) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

6) w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004 – 2006,

7) w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na rok 2004-2013 oraz Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012,

8) w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne,

9) w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-24

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-24