ZARZĄDZENIE NR 70/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Gorodczyno oznaczonej Nr 229.

       Na podstawie uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999 r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku organizowania przetargu na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Gorodczyno gm. Narew oznaczonych Nr 229.

§ 2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nakładów na przedmiotowych nieruchomościach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-03

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-03