ZARZĄDZENIE NR 22/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy Narew.

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1991 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć na najbliższą X Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał Rady:

1) w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Klubu Sportowego „Iskra” w Narwi;

2) w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej;

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2004 r.;

4) w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2004;

5) w sprawie zwolnień podatkowych od podatku od nieruchomości;

6) w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego;

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru gminy Narew;

8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom w Narwi;

9) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Oganizacjami Pozarządowymi;

10) w sprawie powołania Kierownika USC;

11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Narwi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25