ZARZĄDZENIE NR 54/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 lipca 2004r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew i części Gminy Narew określonych uchwałami Rady Gminy Narew Nr X/66/04 z dnia 9 marca 2004r. i Nr XI/79/04 z dnia 24 kwietnia 2004r.

     W oparciu o art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41) w związku z § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wnioski, które wpłynęły po ogłoszeniu w prasie miejscowej poprzez obwieszczenie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew i poprzez zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew i części Gminy Narew określonych uchwałami Rady Gminy Narew Nr X/66/004 z dnia 9 marca 2004r. i Nr XI/79/04 z dnia 23 kwietnia 2004r., zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w „Wykazie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

§ 2. Wykaz wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z rozstrzygnięciami w sprawie rozpatrzenia wniosków przekazuje się do realizacji zespołowi projektowemu sporządzającemu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew i części Gminy Narew.

                                                                   Wójt

                                                        mgr Jakub Sadowski

                                                                              (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-10

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-10

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-10