ZARZĄDZENIE NR 105/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30grudnia 2004r.

w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz Uchwały Nr VIII/65/99 Rady Gminy Narew z dnia 8.10.1999r. z późn. zm. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w projekcie budżetu gminy na 2005 rok zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 83/04 z dnia 15 listopada 2004 roku:

- wprowadzić limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2006 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do załącznika Nr 1

- wprowadzić do § 10 projektu uchwały budżetowej stanowiącej załącznik Nr 1 punkt 3 o następującej treści:

„podpisania deklaracji wekslowej do wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w ramach Priorytetu 3 -Rozwój lokalny”

§ 2. Projekt budżetu gminy na 2005 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26