ZARZĄDZENIE NR 73/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 sierpnia 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

        Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 10.12.1996 roku zawartej pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego w Suwałkach, a Zarządem Gminy Narew zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem z dnia 09.08.2004r. publicznego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych określonych w wykazie z dnia 1.06.2004r. i 23.06.2004r. powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia w składzie:

Przewodniczący:               Irena Smoktunowicz

Członkowie:                      Krystyna Kiełbaszewska

                                         Irena Szwarc

2. Zastrzega się możliwość odwołania ze składu komisji którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 osób, jeżeli łączyć je będą z uczestnikami przetargu zależności osobiste, służbowe lub majątkowe.

3. Jeżeli w chwili rozpoczęcia przetargu którakolwiek z wymienionych w ust. 1 osób będzie nieobecna, zrezygnuje z udziału w pracach komisji lub zostanie odwołana ze składu komisji, skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych, z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

4. W razie konieczności uzupełnienia składu komisji, przewodniczący zawiesza przetarg i informuje o terminie i miejszu wznowienia przetargu.

§ 2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2004r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Narew.

§ 3. Komisja przetargowa zobowiązana jest przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003r w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-03

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-03