ZARZĄDZENIE NR 80/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 6 października 2004 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-11-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-11-03

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-11-03