ZARZĄDZENIE NR 74/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 1 września 2004r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowy warunek przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

       Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Narew Nr XIII/101/2000 z dnia 6 czerwca 2000r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Narew do ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli wynikających z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 – Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków funkcyjnych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, wychowawstwo klasy oraz opiekunom stażu – do uchwały Nr 29/110/2000 Zarządu Gminy w Narwi z dnia 5 października 2000r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) wychowawstwo klasy/grupy w wysokości 40 zł miesięcznie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzone samodzielnym stanowiskom do spraw oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-16

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-16

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-16