ZARZĄDZENIE NR 76/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 września 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

       Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1351), umowy zlecenia z dnia 10.12.1996 roku zawartej pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego w Suwałkach, a Zarządem Gminy Narew zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem z dnia 31.08.2004r. przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości rolnej o pow. 14,62 ha, szczegółowo określonej w wykazie z dnia 29.06.2004r. powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia w składzie:

Przewodniczący:               Mariusz Żukowski

Członkowie:                      Krystyna Kiełbaszewska

Mikołaj Timofiejuk

                                         Irena Smoktunowicz

2. Zastrzega się możliwość odwołania ze składu komisji którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 osób, jeżeli łączyć je będą z uczestnikami przetargu zależności osobiste, służbowe lub majątkowe.

3. Jeżeli w chwili rozpoczęcia przetargu którakolwiek z wymienionych w ust. 1 osób będzie nieobecna, zrezygnuje z udziału w pracach komisji lub zostanie odwołana ze składu komisji, skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych, z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

4. W razie konieczności uzupełnienia składu komisji, przewodniczący zawiesza przetarg i informuje o terminie i miejszu wznowienia przetargu.

§ 2. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2004r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Narew.

§ 3. Komisja przetargowa zobowiązana jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz poprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-23

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-23

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-23