Zarządzenia Wójta

Wójt, jako organ wykonawczy Gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń.

W przypadku niecierpiącym zwłoki, w formie zarządzenia Wójt może wydać przepisy porządkowe. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady. Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości Wójtom sąsiednich Gmin i Staroście Powiatu, w którym leży Gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzenia objęte jej zakresem nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności zarządzenia, wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli wójt nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-12-19