Wójt

Wójt jest organem wykonawczym Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym)

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. (art. 31a  ustawy o samorządzie gminnym)

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2007-02-23

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-02-26

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-02-26