Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Odrynkach

Narew, 6 marca 2019 r.

 

Or.271.7.2019

 

Wójt Gminy Narew Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew działając w oparciu o treść zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania

„.Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

 

  1. Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania remont i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki, gm. Narew w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”.

 

  1. Zakres zamówienia:
  • wykonanie łazienki przez wygrodzenie pomieszczenia o wymiarach 1,2m x 1,2m x 2,6 m na wc;
  • wykonanie sufitu podwieszanego o wymiarach 4,5m x 2,2 m

3)    ułożenie płyty gipsowej na ścianie o wymiarach 1,4m x 4,24m;

4)    wymiana drzwi;

5)    ułożenie gresu na posadzce o wymiarach 4,5m x 2,22 m;

6)    sprawdzenie stanu technicznego istniejącego zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe.

Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sołtysem Sołectwa Białki – tel.: 532788259 nie później niż do dnia Złożenia oferty. Kontakt

 

  1. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania w Białkach w ramach Funduszu Sołeckiego ” do dnia 14 marca 2019 r., do godziny 13.50 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 14.10 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18 (I piętro).

 

  1. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KOSZTY: 100%

 

  1. Termin związania ofertą:

Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2019 r.

 

Wójt Gminy Narew

 

 

Andrzej Pleskowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-03-06

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-03-06