Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do projektu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16

Ogłaszający konkurs:

Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew
NIP:  6030012962, REGON: 050659556
Strona internetowa: www.narew.gmina.pl
Strona internetowa BIP: www.bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniające się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata.

Cel partnerstwa: Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1.1, konkurs otwarty nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16.

Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem Przedszkola samorządowego w Narwi, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności:

* typ projektu nr 2:

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

* typ projektu nr 3:

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

* typ projektu nr 5:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

* typ projektu nr 6:

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP2, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

* typ projektu nr 7:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa)

Wymagania wobec partnera:

1) Doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i realizacji projektów, w tym:

- doświadczenie w przygotywywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020,

- znajomość generatora wniosków aplikacyjnych GWA 2014,

- doświadczenie w realizacji przynajmniej 1 projektu finansowanego ze środków unijnych w perpektywie finansowej 2014-2020,

- doświadczenie w składaniu wniosków o płatność w SL 2014.

2) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:

a) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych – dysponowanie kadrą posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w w/w zakresie.

b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) – dysponowanie kadrą posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w w/w zakresie.

3) Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

4) Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

5) Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych.

6) Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

1) Wykaz:

a) realizowanych projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 oraz przygotowanych i złożonych wniosków poprzez GWA 2014,

b) doświadczenia kadry w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

2) Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera w ramach projektu.

3) Deklaracja gotowości współpracy z Gminą oraz Przedszkolem w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie.

4) Informacja dotycząca wniesienia wkładu Partnera w realizację projektu: kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego.

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

 Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.

2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

4. Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2016 r. do godziny 14:00 na adres: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16”.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

Kryteria wyboru Partnera:

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.

3. Doświadczenie w realizacji projektów.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Gminy Narew w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza

- Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert.

- Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez Gminę Narew.

- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.

- Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Narew.

Informacje dodatkowe:

1) Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Gminą i Przedszkolem będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

3) Planowany termin realizacji projektu: lipiec 2017 r.– czerwiec 2019 r.

4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

6) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Narew dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

7) W przypadku unieważnienia naboru Gmina Narew nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Narew nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

8) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 6816016

Narew, 30 maja 2016r.

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-30

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-05-30