Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2008

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej Wójt Gminy Narew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu gminy przez organizacje pozarządowe w sferze:

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Narew w zakresie piłki nożnej poprzez:

-        organizację działalności szkoleniowo-treningowej i współzawodnictwa sportowego,

-        tworzenie i szkolenie drużyn dziecięcych lub młodzieżowych, w tym we współpracy z miejscowymi klubami ligowymi,

-        organizację lub udział w rozgrywkach międzyszkolnych, międzygminnych lub innych,

-        stworzenie warunków do rozwoju karier sportowych dla osób najbardziej utalentowanych.

 

II. Termin i warunki składania ofert.

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniu.

 

1.      Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

2.      Oferty powinny być składane osobiście lub przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w nieprzekraczalnym terminie 15 lutego 2008 r.

 

3.      O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Narew lub data stempla pocztowego.

 

4.      Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie 100 % kosztów zadania.

 

5.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      aktualny statut podmiotu,

b)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.      Zadanie winno być wykonywane w okresie 1.03.2008 – 30.11.2008r.

2.      Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie

 

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

 

1.      Na realizację zadania przeznacza się kwotę 30 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.

2.      W roku obecnym i poprzednim Gmina Narew nie ogłaszała żadnych konkursów na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nie przeznaczała oddzielnych środków na kulturę fizyczną i sport.

 

V.        Zasady, tryb i kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      oferty zostaną rozpatrzone niezwłocznie przez powołaną komisję pracowników urzędu na podstawie w/w ustawy o wolontariacie oraz następujących kryteriów: 1/ merytoryczna zwartość projektu, 2/ liczba osób uczestniczących w zadaniu, 3/ zapewnienie zasobów rzeczowych i kadrowych, 4/ budżet zadania. W przypadku zaistnienia braków formalnych oferenci będą wzywani do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji.

 

1.      Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję. Warunkiem podpisania umowy dotacji będzie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu.

2.      Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Gminy Narew oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Narew.

 

3.      Wójt Gminy Narew może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

5.      Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

 

Wójt Gminy Narew

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy - Jakub Sadowski

Data wytworzenia: 2008-01-14

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-01-14

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-01-14