Informacja o stanie mienia Gminy Narew (stan na 30.09.2007r.)

 

Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 83/07

Wójta Gminy Narew

z dnia 12 listopada 2007r.

 

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Narew.

 

 

Mienie komunalne jest to majątek danej gmin i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

 

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 30 09 2007 wynosi 21 069 673zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 17 731 129 natomiast przez pozostałe jednostki to 3 103 830zł.Wartość mienia komunalnego w okresie od 30 09 2006 do 30 09 2007 wzrosła o kwotę6 121 018 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 194 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, grzybowiska, nieużytki.) wynosi 46 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu ,darowizn .

 

Lasy wynoszą 28 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

 

Grunta budowlane w ilości 36 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

 

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim.

 

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 24 wodociągi .oraz 3 stacje uzdatniania wody Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

 

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255 zł i aby zachęcić mieszkańców gminy do wywożenia śmieci na zorganizowane wysypisko pobiera się symboliczne opłaty za odbierane nieczystości stałe.

 

 

Na terenie gminy znajduje się 31 środków transportowych, z czego:

·        7 samochodów strażackich,

·        2 ciągniki rolnicze,

·        1 przyczepa asenizacyjna,

·        1przyczepa rolnicza,

·         1 przyczepa „ lora”

·        1 piaskarka,

·        1 koparko-spycharka Eder1

·        1 koparko ładowarka

·        2 równiarki

·        1 samochody osobowo-ciężarowe ŻUK

·        4 autobusów (2 UG, 2 SzP.)

·        1 motorower(Sz.P.)

·        samochód ciężarowy „Jelcz”

·        samochód ciężarowy Star

·        3 busy (NOK, SzP, UG)

·        1 przyczepa do przewozu pojemników na śmieci

·        barakowóz

·        ładowarka

 

Ogólna wartość księgowa środków transportowych wynosi 1 086 102zł. wykorzystywane są do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia.

 

Gmina posiada 14 świetlic wiejskich o wartości księgowej 333 588 zł. Zarówno za stan techniczny jak i prowadzoną działalność odpowiada kierownictwo jednostki NOK i GBP. W gminie znajduje się amfiteatr o wartości księgowej 10 730,00.

 

Na terenie gminy znajduje się 58 dróg gminnych o łącznej długości 83,63 km o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych. Wartość księgowa wynosi
 2 253 884,00.

 

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2007 do 30 września 2007 z gospodarowania mieniem gminnym przedstawia część tabelaryczna stanowiąca zał. Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-01-31

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-01-31

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2008-01-31

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-01-31