Informacja o stanie mienia Gminy Narew (stan na 31.12.2002r.)

Zarządzenie Nr 79/03 Wójta Gminy Narew z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 79/03

Wójta Gminy Narew

z 28 listopada 2003 r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW

 

Mienie komunalne jest to majątek danej gminy, który stanowi współwłasność każdego jej mieszkańca. Są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 13 443 652,00 z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 9090 933,00 natomiast przez pozostałe jednostki to 4 352 719,00.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 222,80 ha. Są to działki rencistów do dożywotniego użytkowania, grunta przekazane w formie darowizny przez rolników oraz grunta pochodzące z komunalizacji. Z dzierżawy gruntów rolnych planujemy uzyskać w 2004 roku 4 000,00.

Lasy wynoszą 57,7321 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 57,8732 położone są we wszystkich wsiach gminy. Na niektórych działkach występują budynki będące własnością prywatną. Stąd też są one nadawane właścicielom nieodpłatnie. Plan wpływów ze sprzedaży działek budowlanych na 2003 rok wynosi 70 000,00, natomiast z dzierżawy gruntu budowlanego w 2003 roku planujemy uzyskać dochód 16 200,00, a z wieczystego użytkowania uzyskamy dochód w wysokości 4 700,00.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym.

W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej posiadamy dwa lokale mieszkalne w bloku nauczycielskim. W 2003 roku nie przewiduje się wpływów za sprzedaż lokali mieszkalnych, a z opłat za czynsz mieszkalny planuje się wpływ 3 000,00.

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Dochody z tytułu wynajmu budynków użytkowych na 2003 rok szacuje się w wysokości 3 380,00.

Dochód z działalności noclegowej w hotelu „Pod akacją” prowadzonego przez jednostką kultury na 2002 rok planuje się w wysokości 70 000,00 (jest to dochód jednostki), natomiast wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni znajdującej się w hotelu —111 311,00.

Targowicę gminną stanowi plac w centrum Narwi z zadaszonymi stołami. Wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 4 500,00.

Obiektami sportowymi są stadion i kort tenisowy. W roku 2001 przekazano stadion jednostce szkoły celem użytkowania i utrzymania. Kort tenisowy znajdujący się przy Urzędzie Gminy wymaga remontu. Obiekty sportowe ogólnodostępne nie przynoszą korzyści finansowych.

Budynki, w których garażowane są samochody i sprzęt OSP stanowią wartość 117707,00.

Na terenie gminy znajduje się 19 wodociągów o wartości inwentarzowej 3 823 725,00. W 2002 roku rozbudowano wodociągi o wsie Trześcianka, Ancuty. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy. Wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków planuje się w wysokości 24 920,00.

Gmina Narew posiada l wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 256,00 i aby zachęcić mieszkańców gminy do wywożenia śmieci na zorganizowane wysypisko pobiera się symboliczne opłaty za odbierane nieczystości stałe. Wpływy z w/w usług na 2004 rok planuje się w wysokości l 000,00.

Na wyposażeniu gminy znajduje się 26 środków transportowych (samochodów), z czego:

6 samochodów strażackich

2 ciągniki rolnicze /DET, Zetor/

1 przyczepa asenizacyjna

2 przyczepy rolnicze /w tym jedna niskopodwoziowa/

1 piaskarka

2 koparko-spycharki /EDER, Ostrówek/

1 równarka

2 samochody osobowo-ciężarowe ŻUK

3 autobusy /jednostka - 2, UG - l/

l Robur

l Nysa

l samochód ciężarowy "Jelcz"

l barakowóz

l przyczepa do przewozu pojemników

Ogólna wartość księgowa środków transportowych wynosi 791 073,00 i wykorzystywane są one do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz drobnych usług rolniczych i komunalnych.

Gmina posiada 17 świetlic wiejskich o wartości księgowej 143 943,00. Zarówno za stan techniczny jak i prowadzoną działalność odpowiada kierownictwo jednostki kultury NOK.

Na terenie gminy znajduje się 58 dróg gminnych o łącznej długości 83,63 km o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych. Wartość księgowa wynosi 2 074 797,00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk - Skarbnik Gminy Narew

Data wytworzenia: 2004-07-15

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-07-15

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-07-15