Informacja o stanie mienia Gminy Narew (stan na 30.09.2006r.)

Zarządzenie Nr 93/06 Wójta Gminy Narew z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 93/06

Wójta Gminy Narew

z dnia 15 listopada 2006r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Narew.

 

Mienie komunalne jest to majątek danej gmin i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

 

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 30 09 2005 wynosi 14 948 655,00, z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 11 672 009 natomiast przez pozostałe jednostki to 3 276 646,00

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 145,4916 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, grzybowiska, nieużytki.) wynoszą 74,5995 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu ,darowizn .

 

Lasy wynoszą 33,5532 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

 

Grunta budowlane w ilości 36,5537 położone są we wszystkich wsiach gminy. Na niektórych działkach występują budynki będące własnością prywatną. Stąd też są one nadawane właścicielom nieodpłatnie.

Gmina posiada 24 wodociągi o ogólnej wartości księgowej 3 690 247 i długości  123 km.,

 2 oczyszczalnie ścieków wraz kanałami sanitarnymi o wartości 1 592 758 ,3 kotłownie ekologiczne o wartości 178 580 oraz 3 hydrofornie o wartości 854 590(hydrofornię w Narwi zmodernizowano  w 2006 r i na koniec roku zostanie zwiększona jej wartość)1

.  Nadzór nad eksploatacją wodociągów i hydroforniami prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostało dwa lokale mieszkalne w bloku nauczycielskim.

 

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255,00 i aby zachęcić mieszkańców gminy do wywożenia śmieci na zorganizowane wysypisko pobiera się symboliczne opłaty za odbierane nieczystości stałe.

 

 

Na terenie gminy znajduje się 29środki transportowe, z czego:

·        7 samochodów strażackich,

·        2 ciągniki rolnicze,

·        1 przyczepa asenizacyjna,

·        2 przyczepy rolnicze,

·        1 piaskarka,

·        1 koparko-spycharka eder

·        1 równarka,

·        1 samochody osobowo-ciężarowe ŻUK

·        5 autobusów 

·        1 Robur,

·         samochód ciężarowy '' Jelcz”

·        2 busy

·        1 przyczepa do przewozu pojemników na śmieci

·        barakowóz

·        motorower

·        ładowarka

 

Ogólna wartość księgowa środków transportowych wynosi 1 025 816 wykorzystywane są do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia.

 

Gmina posiada 12 świetlic wiejskich o wartości księgowej 125 912,00. Zarówno za stan techniczny jak i prowadzoną działalność odpowiada kierownictwo jednostki NOK i GBP. W gminie znajduje się amfiteatr o wartości księgowej 10 730,00.

 

Na terenie gminy znajduje się 58 dróg gminnych o łącznej długości 83,63 km o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych. Wartość księgowa wynosi
 2 253 884,00.

W 2006 roku wartość mienia komunalnego zostanie zwiększona o kwotę 6 100 866

 w tym:

 wodociągi do Gorodczyna ,Gramotnego,Lach,Kożlik  617453 i 12,281 km.

             kanalizacja Narew 3 953 494 i 15,587 km.

             Hydrofornia Narew 1 529 919 o wydajności 74m3/h

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2006 do 30 września 2006 z gospodarowania mieniem gminnym przedstawia część tabelaryczna stanowiąca zał. Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk - Skarbnik Gminy Narew

Data wytworzenia: 2006-11-29

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-29

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-29