Informacja o stanie mienia Gminy Narew (stan na 30.09.2005r.)

Zarządzenie Nr 104/05 Wójta Gminy Narew z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 104/05

Wójta Gminy Narew

z dnia 15 listopada 2005r.

 

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Narew.

 

Mienie komunalne jest to majątek danej gmin i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

 

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 30 09 2005 wynosi 14 450 650,00, z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 11 449 872,00 natomiast przez pozostałe jednostki to 3 000 778,00

 

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 198,1799 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, grzybowiska, nieużytki) wynoszą 60,4502 i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

 

Lasy wynoszą 36,3015 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

 

Grunta budowlane w ilości 38,3706 położone są we wszystkich wsiach gminy. Na niektórych działkach występują budynki będące własnością prywatną. Stąd też są one nadawane właścicielom nieodpłatnie.

 

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostało dwa lokale mieszkalne w bloku nauczycielskim.

 

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 23 wodociągi o wartości inwentarzowej 4 302 092,00. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

 

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255,00 i aby zachęcić mieszkańców gminy do wywożenia śmieci na zorganizowane wysypisko pobiera się symboliczne opłaty za odbierane nieczystości stałe.

 

 

Na terenie gminy znajduje się 29 środki transportowe, z czego:

·        8 samochodów strażackich,

·        2 ciągniki rolnicze,

·        1 przyczepa asenizacyjna,

·        2 przyczepy rolnicze,

·        1 piaskarka,

·        1 koparko-spycharka eder

·        1 równarka,

·        1 samochody osobowo-ciężarowe ŻUK

·        4 autobusy /jednostka -2, UG –2/

·        1 Robur,

·         samochód ciężarowy '' Jelcz”

·        2 busy

·        1 przyczepa do przewozu pojemników na śmieci

·        barakowóz

·        motorower

 

Ogólna wartość księgowa środków transportowych wynosi 977 531,00 wykorzystywane są do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia.

 

Gmina posiada 12 świetlic wiejskich o wartości księgowej 125 912,00. Zarówno za stan techniczny jak i prowadzoną działalność odpowiada kierownictwo jednostki NOK i GBP. W gminie znajduje się amfiteatr o wartości księgowej 10 730,00.

 

Na terenie gminy znajduje się 58 dróg gminnych o łącznej długości 83,63 km o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych. Wartość księgowa wynosi
 2 074 797,00.

 

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2005 do 30 września 2005 z gospodarowania mieniem gminnym przedstawia część tabelaryczna stanowiąca zał. Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               do informacji o mieniu komunalnym

 

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 30 09 2005

 

 

Rodzaj mienia

Jednostka miary

Wartość inwentarzowa

Prawo własności

Dochody uzyskane z tytułu na 30 09 2005

Własne

Użytkow. Wieczyste

ha

Dzierżawa, najem,

trwały zarząd

Sprzedaż

Wieczyste

użytkowanie

Sprzedaż usług

Opłata targowa

A.

Jednostka UG

1.

Mienie ogólnodostępne

60,4502ha

44 157

Własność

 

 

 

 

 

 

2.

Grunty rolne

198,1799 ha

147 600

Własność

 

2 998

26 000

 

 

 

3.

Tereny budowlane

38,3706 ha

398 246

Własność

6,5382 

13 305

220 083

1 685

 

 

4.

Grunta leśne

36,3015 ha

0

Własność

 

 

 

 

 

 

5.

Budynki mieszkalne

2 szt.

15 128

Własność

 

2 465

 

 

 

 

6.

Budynki użytkowe

12 szt.

811633

Własność

 

 

 

 

 

 

7.

Budynki poszkolne

1 szt.

10 705

Własność

 

 

 

 

 

 

8

Obiekty OSP

9 szt.

117 707

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Budowle i urządzenia techniczne

9

Komputery i urządzenia

242 860

Własność

 

 

 

 

 

 

10

Drogi

2 074 797

Własność

 

 

 

 

 

 

11

Wodociągi i hydranty

23

4 302 092

Własność

 

 

 

 

 

 

12

Kotłownie

3

178 580

Własność

 

 

 

 

94 711

 

13

Oczyszczalnie i kanały

4

1 604 408

Własność

 

 

 

 

43 553

 

14

Linie energetyczne

2

2 363

Własność

 

 

 

 

 

 

15

Wysypisko/targowice

2

555 451

Własność

 

 

 

 

8 167

2 697

16

Środki transportowe

24

843 491

Własność

 

 

 

 

 

 

17.

Waga/kort/chodniki /ogrodzenia/place

 

100 654

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

11 449 872

x

x

18 768

246  083

1 685

146 431

2 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Jednostka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

1.

Budynki mieszkalne

2/18

16 659

Własność

 

 

 

 

18 270

 

2.

Budynki szkolne

1

1 625 280

Własność

 

 

 

 

10 980

 

3.

Garaż przy szkole

1

87 604

Własność

 

 

 

 

 

 

4.

Budowle sportowe

1

530 196

Własność

 

 

 

 

 

 

5.

Środki transportowe

4

134 040

Własność

 

 

 

 

 

 

6.

Maszyny i urządzenia techniczne

11

27 234

Własność

 

 

 

 

 

 

7.

Komputery

23

55 639

Własność

 

 

 

 

 

 

8.

Ogrodzenie i oświetlenie

 

122 662

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

2 599 314

 

 

 

 

 

29 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Jednostka Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna

1.

Budynki użytkowe

3

207 676

Własność

 

 

 

 

 

 

2

Komputery

5

24 515

Własność

 

 

 

 

 

 

3

Maszyny i urządzenia

3

7 049

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

239 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Jednostka – Gimnazjum Publiczne

1.

Komputery

12

15 184

Własność

 

 

 

 

 

 

2.

Maszyny i urządzenia

2

1 333

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

16 517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Jednostka Kultury – NOK

1

Budynki świetlic

12

125 912

Własnośćv

 

7 971

 

 

 

 

2

Amfiteatr

1

10 730

Własność

 

 

 

 

 

 

3

Maszyny i urządzenia

3

4 677

Własność

 

 

 

 

 

 

4

Komputery

1

4 388

Własność

 

 

 

 

 

 

5

Hotel

1

Użyczenie

 

 

 

 

80 000

 

 

Razem

 

145 707

 

 

7 971

 

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

x

14 450 650

x

x

26 739

246 083

1 685

255 681

2697

x

x

x

x

x

Ogółem dochody  za okres 01 01 05 - 30 09 05    532 885,00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk - Skarbnik Gminy Narew

Data wytworzenia: 2005-12-09

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-12-09

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-12-09