Informacja o stanie mienia Gminy Narew (stan na 30.09.2008r.)

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 190/08

Wójta Gminy Narew

z dnia 12 listopada 2008r.

 INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Narew.

Mienie komunalne jest to majątek danej gmin i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 30 09 2008 wynosi 22 076 658zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 18 243 587 natomiast przez pozostałe jednostki to 3 833 071zł.Wartość mienia komunalnego w okresie od 30 09 2007 do 30 09 2008 wzrosła o kwotę 774 552 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 182,07 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, grzybowiska, nieużytki.) wynosi 46 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

Lasy wynoszą 27,52 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 31,33 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim.

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 25 wodociągi oraz 3 stacje uzdatniania wody. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255 zł i uzyskany przychód z tytułu przyjmowania nieczystości stałych na wysypisko w okresie 01.10.2007 do 30.09.2008 wynosi 53 744 zł.

Na terenie gminy znajduje się 33 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 1 135 587: są to:

samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki samochód osobowo-ciężarowy ŻUK, autobusy, motorower, samochód ciężarowy Star, busy, przyczepa do przewozu pojemników na śmieci barakowóz

Środki transportowe wykorzystywane są do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia.

Gmina posiada 15 świetlic wiejskich o wartości księgowej 153 549zł. W gminie znajduje się amfiteatr o wartości księgowej 10 730,00.

Na terenie gminy znajduje się 66 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych. Wartość księgowa dróg wynosi 2 525 125 zł

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2007 do 30 września 2008 z gospodarowania mieniem gminnym przedstawia część tabelaryczna stanowiąca zał. Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-12-12

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-01-12

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-01-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-01-12