Informacja o stanie mienia Gminy Narew (stan na 31.12.2003r.)

Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Narew z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 83/04

Wójta Gminy Narew

z dnia 15 listopada 2004r.

 

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Narew.

 

Mienie komunalne jest to majątek danej gminy, który stanowi współwłasność każdego jej mieszkańca. Są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

 

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 13 621 510,00, z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 10 642 304,00 natomiast przez pozostałe jednostki to 2 979 206,00.

 

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 275,85 ha. Są to działki rencistów do dożywotniego użytkowania, grunta przekazane w formie darowizny przez rolników oraz grunta pochodzące z komunalizacji.

 

Lasy wynoszą 16,51 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

 

Grunta budowlane w ilości 43,81 położone są we wszystkich wsiach gminy. Na niektórych działkach występują budynki będące własnością prywatną. Stąd też są one nadawane właścicielom nieodpłatnie. Plan wpływów ze sprzedaży działek budowlanych na 2005 rok wynosi 80 000,00 natomiast z dzierżawy gruntu budowlanego w 2005 roku planujemy uzyskać dochód 16 200,00 a z wieczystego użytkowania uzyskamy dochód w wysokości 4 800,00.

 

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostało dwa lokale mieszkalne w bloku nauczycielskim. W 2005 roku nie przewiduje się wpływów za sprzedaż lokali mieszkalnych a z opłat za czynsz mieszkalny planuje się wpływ 3 000,00. Również w 2005 roku planuje się wpływy z tytułu spłaty kredytu hipotecznego za wcześniejsze sprzedaże mieszkań w kwocie 12 000,00

 

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Dochody z tytułu wynajmu budynków użytkowych na 2005 rok szacuje się w wysokości 3 380, Dochód z działalności noclegowej w hotelu “Pod akacją” prowadzonego przez jednostkę budżetową na 2005 rok planuje się w wysokości 50 000,00 natomiast wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni znajdującej się w hotelu – 129 016,00

 

Targowicę gminną stanowi plac w centrum Narwi z zadaszonymi stołami. Wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 4 500,00

 

Obiektami sportowymi są stadion i kort tenisowy. Stan kortu tenisowego znajdującego się przy Urzędzie Gminy jest opłakany i wymaga natychmiastowego remontu, natomiast stadion dwa lata temu przeszedł gruntowną modernizację i znajduje się w dobrym stanie. Obiekty sportowe ogólnodostępne nie przynoszą korzyści finansowych. Budynki, w których garażowane są samochody i sprzęt OSP stanowią wartość 117 707,00.

 

Na terenie gminy znajduje się 20 wodociągów o wartości inwentarzowej 3 831 205,00. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy. Wpływy z tytułu opłat za przyjęcie ścieków planuje się w wysokości 23 346,00.

 

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255,00 i aby zachęcić mieszkańców gminy do wywożenia śmieci na zorganizowane wysypisko pobiera się symboliczne opłaty za odbierane nieczystości stałe. Wpływy z w/w usług na 2005 rok planuje się w wysokości 6 542,00.

 

Na terenie gminy znajduje się 23 środki transportowe, z czego:

·        6 samochodów strażackich,

·        2 ciągniki rolnicze,

·        1 przyczepa asenizacyjna,

·        2 przyczepy rolnicze,

·        1 piaskarka,

·        1 koparko-spycharka eder

·        1 równarka,

·        2 samochody osobowo-ciężarowe ŻUK

·        2 autobusy /jednostka - 1, UG –1/

·        1 Robur,

·        1 Nysa,

·        1 samochód ciężarowy '' Jelcz”

·        1 bus

·        1 przyczepa do przewozu pojemników na śmieci

 

Ogólna wartość księgowa środków transportowych wynosi 705 693,00 wykorzystywane są do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz drobnych usług rolniczych i komunalnych.

 

Gmina posiada 17 świetlic wiejskich o wartości księgowej 143 943,00. Zarówno za stan techniczny jak i prowadzoną działalność odpowiada kierownictwo jednostki NOK i GBP. W gminie znajduje się amfiteatr o wartości księgowej 10 730,00.

 

Na terenie gminy znajduje się 58 dróg gminnych o łącznej długości 83,63 km o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych. Wartość księgowa wynosi 2 074 797,00.


 

L.p.

Rodzaj mienia

Jednostka miary

Wartość inwentarzowa

Prawo własności

Dochody uzyskane z tytułu

Własne

Użytkow. wieczyste

Dzierżawa, najem, trwały zarząd

Sprzedaż

Wieczyste użytkowanie

Sprzedaż usług

Opłata targowa

A.

Jednostka UG

1.

Mienie ogólnodostępne

87 ha

44 157

Własność

 

 

 

 

 

 

2.

Grunty rolne

275,85 ha

147 600

Własność

 

4 100

 

 

 

 

3.

Tereny budowlane

43,8141 ha

398 246

Własność

8,93

16 200

80 000

4 800

 

 

4.

Grunta leśne

16,51 ha

0

Własność

 

2 500

 

 

 

 

5.

Budynki mieszkalne

2 szt.

15 128

Własność

 

 

12 000

 

1 000

 

6.

Budynki użytkowe

10 szt.

806 700

Własność

 

 

 

 

3 380

 

7.

Budynki poszkolne

1 szt.

10 705

Własność

 

 

 

 

 

 

8.

Obiekty targowe

1 szt.

9 196

Własność

 

 

 

 

 

4 500

9.

Obiekty sportowe

1 szt.

3 200

Własność

 

 

 

 

 

 

10

Obiekty OSP

9 szt.

117 707

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Budowle i urządzenia techniczne

11.

Komputery i urządzenia

213 674

Własność

 

 

 

 

 

 

12.

Drogi

2 074 797

Własność

 

 

 

 

 

 

13.

Wodociągi i hydranty

20

3 831 205

Własność

 

 

 

 

 

 

14.

Kotłownie

3

178 580

Własność

 

 

 

 

129 016

 

15.

Oczyszczalnie i kanały

4

1 604 408

Własność

 

 

 

 

23 346

 

16.

Linie energetyczne

2

2 363

Własność

 

 

 

 

 

 

17.

Wysypisko

1

546 256

Własność

 

 

 

 

6 542

 

18.

Place i ogrodzenia

4

13 429

Własność

 

 

 

 

 

 

19.

Środki transportowe

22

570 433

Własność

 

 

 

 

2 000

 

20.

Waga

1

54 520

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

10 642 304

 

 

22 800

92 000

4 800

165 284

4 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Jednostka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

1.

Budynki mieszkalne

2/18

16 659

Własność

 

 

 

 

2 000

 

2.

Budynki szkolne

1

1 625 280

Własność

 

 

 

 

 

 

3.

Garaż przy szkole

1

87 604

Własność

 

 

 

 

 

 

4.

Budowle sportowe

1

530 196

Własność

 

 

 

 

 

 

5.

Środki transportowe

2

134 040

Własność

 

 

 

 

 

 

6.

Maszyny i urządzenia techniczne

9

24 707

Własność

 

 

 

 

 

 

7.

Komputery

 

51 992

Własność

 

 

 

 

 

 

8.

Ogrodzenie i oświetlenie

 

122 662

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

2 593 140

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Jednostka Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna

1.

Budynki użytkowe

1/3

95 998

Własność

 

 

 

 

 

 

2.

Budynki świetlic

2

15 681

Własność

 

 

 

 

 

 

3.

Komputery

2

10 990

Własność

 

 

 

 

 

 

4.

Maszyny i urządzenia

2

1 605

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

124 274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Jednostka – Gimnazjum Publiczne

1.

Komputery

 

15 184

Własność

 

 

 

 

 

 

2.

Maszyny i urządzenia

 

1 333

Własność

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

16 517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Jednostka Kultury – NOK

1.

Budynki użytkowe

1/3

95 998

 

 

 

 

 

 

 

2.

Budynki świetlic

15

128 262

 

 

 

 

 

 

 

3.

Amfiteatr

1

10 730

 

 

 

 

 

 

 

4.

Maszyny i urządzenia

3

4 677

 

 

 

 

 

 

 

5.

Środki transportowe

1

1 220

 

 

 

 

 

 

 

6.

Komputery

1

4 388

 

 

 

 

 

 

 

7.

Hotel

1

Użyczenie

 

 

 

 

50 000

 

 

Razem

 

245 275

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

13 621 510

 

 

22 800

92 000

4 800

217 284

4 500

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk - Skarbnik Gminy Narew

Data wytworzenia: 2004-11-18

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-11-18

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-11-18