Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie kruszywa naturalnego, niekruszonego wg specyfikacji

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

REMONT I MODERNIZACJA ORARZ BIEŻĄCA KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH
W RAMACH WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017
A TAKŻE
W RAMACH BUDŻETU GMINY NAREW

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych”.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej - dostarczeniu kruszywa o szacunkowei wielkości 2500 [t] wg specyfikacji w poniższej tabeli w miejsce wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – „Remontu i modernizacji oraz bieżącej konserwacji infrastruktury komunikacyjnej dróg" oraz wskazane przez Zamawiającego”.

  PN-EN 13043
  Kod CPV 142121100-1
   Kruszywa mineralne.
  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Fundusze sołeckie 2017”. do dnia 24 kwietnia 2017 r., godzina 15.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  [CENA za m3] 100%.
 5. Wyłoniony wykonawca złoży Oświadczenie o dostarczeniu materiału zgodnie ze specyfikacją zgodności objętościowej ze stanem faktycznym dostarczanego materiału.
  1. Wyłoniony wykonawca złoży Wykaz taboru do realizacji Zamówienia z nr rejestracyjnym pojazdu oraz pojemności skrzyni ładunkowej w [m3].
  2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument WZ z podaniem wagi dostarczonego materiału oraz nr rej. pojazdu W MOMENCIE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  3. Wymiana taboru z przyczyn technicznych możliwa jest po uprzedniej zmianie w wykazie na warunkach określonych w punkcie 5.a.
  4. Zamawiający zastrzega prawo do:
   1. kontroli jakości i ilości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.
   2. przerwania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz stwierdzenia uchybień leżących po stronie wyłonionego Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wyłonionemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu przerwania realizacji przedmiotu zamówienia.
   3. szacunkowa wielkość Przedmiotu Zamówienia nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
  5. Podstawową jednostką rozliczeniowa za dostarczone kruszywo jest [t] lub [Mg].
  6. Termin realizacji Zamówienia uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty, nie później niż 14 dni od momentu ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-04-06