Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie agregatów prądotwórczych

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:


„DOSTAWA AGREGATOW PRĄDOTWÓRCZYCH DO ZASILANIA STACJI UZDATNIANIA WODY”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody”.
  Charakterystyka agregatów:
  • moc 60 KW
  • bez obudowy
  • z wkładem SZR
 2. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody” do dnia 24 kwietnia 2017r., do godziny 15.00, na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 3. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZTY: 100%
 4. Termin związania ofertą:
  Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-04-13

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-04-13