Postępowanie na zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew


Narew, 26 września 2016 r.


Or.271.19.2016


Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:,,Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych drewnianych z oszkleniem laminatowym
w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew”1.    Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych oszklonych laminatem w architekturze zgodnej z wytycznymi Krainy Otwartych Okiennic:
- minimalna długość wiaty w ścianie tylnej 3m,
- szerokość boku u podstawy 1,5 -1,8m,
- konstrukcja drewniana,
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym typu laminat,
- dach drewniany kopertowy pokryty dachową matą ochronną typu Shingle,
- ławka drewniana

2.    Sposób sporządzenia oferty:
2.1.    Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych drewnianych z oszkleniem laminatowym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew” do dnia 3 października 2016 r., do godziny 15.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2.2.    Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie, jako wartość brutto.

3.    Inne wymagania.
Wyłoniony Wykonawca rozpocznie prac w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia
o wyborze Wykonawcy do realizacji zamówienia.

4.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5.    Termin realizacji
Termin realizacji wraz z montażem wiat przystankowych ustalony zostaje do dnia  30 listopada.2016 r.
Wykonanie prac nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiedniego zarządcy drogi.

6.    Kryteria wyboru
90 % - cena
10% - gwarancja
Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:
w kryterium „cena”:
Oferta o najniższej cenie uzyska 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

Cn
Wc = --------- x W
Co

Wc = wartość punktowa
Cn = najniższa cena
Co = cena ocenianej oferty
W = waga = 90
w kryterium: „gwarancja”
Wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane zamówienie, której ważność rozpoczyna się od dnia odbioru, na następujące okresy:
- od 24 do 36 miesięcy – 5 pkt;
- powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.
Oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższą gwarancję uzyska 10 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie żadnej gwarancji, o której mowa powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na wykonane zamówienie – 24 miesiące.


Wgo
Wg = --------- x W
Wgn


Wg = wartość punktowa
Wgo = gwarancja ocenianej oferty
Wgn = najdłuższa gwarancja
W = waga = 10
Wartość punktowa oferty: W = Wc + Wg
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Wprowadzający: Marta Kosakowska-Chwojko

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-09-28

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-09-27