Postepowanie na całodobową obsługę kotłowni osiedlowej

 

Narew, dnia 30 września 2016 r.

 G.K.271.20.2015

 

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, tel. 85 6816016, fax 85 8733535, e-mail: narew@narew.gmina.pl uprzejmie informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, w sprawie wyłonienia wykonawcy na

 

całodobową obsługę kotłowni osiedlowej (około 180 dni)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na realizację wymienionego zadania

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie całodobowej obsługi kotłowni osiedlowej w Narwi, ul. A. Mickiewicza 105 (2 kotły o mocy 300kV każdy) z następującym zakresem obowiązków:

1)        utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody kotłowej w zależności od temperatury zewnętrznej, w oparciu o instrukcję obsługi kotłowni oraz własne doświadczenie zawodowe.

2)        dowóz węgla do kotłowni z placu składowego.

3)        obsługa stacji uzdatniania wody kotłowej poprzez uzupełnienie soli próżniowej i czyszczeniu filtra.

4)        obsługa systemu uzupełniania wody do kotłów i sieci ciepłowniczych.

5)        czyszczenie odmulacza / odstojnika/ z osadów.

6)        utrzymywanie czystości na zewnątrz kotłowni – placu składowym poprzez okresowe spalanie resztek węgla – miału węglowego.

7)        utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kotłowni: socjalnym, sanitariacie, pomieszczeniu na węgiel i drewno.

8)        niedopuszczanie do przebywania w kotłowni oraz placu składowym osób postronnych.

9)        dozorowanie składowanego opału.

10)    codobowe dozorowanie stanu liczników pomiaru ciepła wraz ze sprawdzeniem ich sprawności technicznej.

 2. Termin wykonania zamówienia

Orientacyjny, uzależniony od temperatury zewnętrznej od 17 października 2016 do 15 kwietnia 2017 r.

 3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 10 października 2016 r. w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 pok. nr 16 do godziny 10.00 w kopercie z napisem:

Zapytanie ofertowe nr Or.271.20.2016

Całodobowa obsługa kotłowni osiedlowej”

„Nie otwierać przed dniem 10.10.2016 r. godz. 10.15”

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 10 października 2016 r.
o godz. 10.15
w Urzędzie Gminy Narew ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).

 5. Kryteria oceny ofert:

koszty - 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Wprowadzający: Marta Kosakowska-Chwojko

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-09-30

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-09-30