Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Zaproszenie
do złożenia oferty

na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy)

1. Zamawiający

GMINA NAREW
NIP: 6030012962
REGON: 050659556
Tel.: 85 6816016
Fax: 85 8733535
E-mail: narew@narew.gmina.pl

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zdania inwestycyjnego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W skład dokumentacji wchodzi:

  • Program Funkcjonalno – użytkowy
  • Dokumentacja techniczna w skład, której wchodzi:

- schemat instalacji
- opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń
- obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną
- obliczenie parametrów instalacji ( liczba i minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych, minimalne parametry techniczne inwertera)
- liczba i parametry techniczne kolektorów słonecznych, parametry i pojemność zasobnika solarnego oraz miejsce montażu każdego z elementów ( obowiązek wizji lokalnej w miejscu planowanego wbudowania instalacji)

  • wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zasadność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla każdej z instalacji w oparciu o przybliżone ceny rynkowe celem nie przekraczania 2 mln złotych zgodnie z warunkami konkursu
  • wniosek o dofinansowanie wypełniony w generatorze

2.2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami i wytycznymi określonymi w ogłoszeniu o naborze i innych dokumentach zamieszczonych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w szczególności instrukcji wypełniania wniosku .

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia oraz przekazywania mu wszystkich informacji mogących mieć wpływ na przygotowany projekt i ocenę punktową.

3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 12.04.2017 r. ( ostateczny termin złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego )

4. Ocena ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5. Opis przygotowania oferty

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym ( załącznik  do zapytania)

Oferta powinna:

  • posiadać datę sporządzania
  • adres lub siedzibę wykonawcy nr.telefonu, numer NIP
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę

6. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzy stanowiącego ( załącznik do niniejszego dokumentu)

Termin składnia ofert do 14.03.2017 r. godz. 15.00 w UG Narew ul. Mickiewicza 101

7. O rozstrzygnięciu postępowania uczestnicy zostaną poinformowani faksem, drogą meilową lub listownie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

8. Dodatkowe informacje

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wykonawcy ankiet określających niezbędne informacje techniczne do wykonania zamówienia oraz adresy posesji i zainteresowanych osób wraz z telefonem kontaktowym.

9. Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają wiedzę niezbędną i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  • posiadają uprawnienia do wykorzystywania określonej czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po realizacji usługi i zostanie dokonana przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem:

Andrzej Pleskowicz
Tel.: 502 317 235
E-mail: narew@narew.gmina.pl

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-03-08

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-03-08