Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w referacie gospodarki komunalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Narew

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Narew,
ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Stanowisko pracy:

PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska urzędniczego:
  1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),
  2. wykształcenie wyższe w co najmniej jednym z zakresów:
   • budownictwo,
   • architektura,
   • gospodarka przestrzenna;
  3. co najmniej 2-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. brak przeciwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. biegła obsługa komputera i programów komputerowych;
  2. znajomość przepisów w zakresie: zagospodarowania przestrzennego, ogólnie rozumianego prawa środowiskowego; problematyki pozyskiwania funduszy zewnętrznych (unijnych);
  3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych; ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
  4. umiejętność współpracy w zespole oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  5. wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność i skuteczna komunikacja;
  6. obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej:
   • monitoring dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej (UE) oraz innych możliwych do pozyskania środków pozabudżetowych,
   • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
   • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizowanych projektów,
   • współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz prawidłowej realizacji projektów,
   • pomoc w koordynacji/koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych - współfinansowanych ze środków funduszy UE i innych środków zewnętrznych,
   • przeprowadzanie procedury rozeznania rynku na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
   • udział w komisjach przetargowych;
  2. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym:
   • organizacja prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
   • występowanie z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
   • przygotowanie prac i projektu uchwały w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • ogłoszenie poprzez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego,
   • zawiadomienie na piśmie właściwe organy i sejmik samorządowy o przystąpieniu do sporządzania planu w celu uzgodnienia,
   • wystąpienie do właściwych organów administracji rządowej o opinie do przedmiotu planu,
   • uzgodnienie z właściwymi organami miejscowego planu zagospodarowania,
   • wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i przyjmowania protestów,
   • podanie do publicznej wiadomości terminu sesji, na której rada gminy rozpatruje protesty i zarzuty,
   • przekazywanie do Referatu Organizacyjnego uchwały rady gminy celem wysłania do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
   • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   • dokonanie propozycji oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, przedkładanie Wójtowi, który raz w okresie kadencji wyniki oceny przekłada radzie gminy,
   • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.:
   • przepisywanie opracowanych decyzji , postanowień , pism i wykazów stron postępowania,
   • przygotowanie korespondencji do wysyłki,
   • dopinanie odebranych zwrotnych potwierdzeń do decyzji pism, postanowień w prowadzonym postępowaniu administracyjnym;
  4. Prowadzenie spraw związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
  5. Prowadzenie spraw związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydawania decyzji ustalenia warunków zabudowy, tj.:
   • przepisywanie opracowanych decyzji, postanowień, pism i wykazów stron postępowania,
   • przygotowanie korespondencji do wysyłki,
   • dopinanie odebranych zwrotnych potwierdzeń do decyzji pism, postanowień w prowadzonym postępowaniu administracyjnym,
   • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
  6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narew, tj.:
   • aktualizacja bazy azbestowej,
   • przyjmowanie wniosków (deklaracji) dotyczących nieodpłatnego usuwania wyrobów azbestowych od jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń fundacji, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
   • prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków,
   • wnioskowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,
   • wykonywanie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest przed i po wykonaniu prac,
   • przedkładanie do WFOŚ i GW dokumentów wynikających z zawartej umowy w sprawie dofinansowania.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  Miejsce pracy: Siedziba Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101.
  Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Narew w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
  6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że:
   • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  7. kserokopie świadectw pracy dokumentujące posiadany staż pracy, ewentualnie w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę;
  8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych;
   List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)”.
   Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
  1. osobiście w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sekretariat (I piętro), lub
  2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: narew@narew.gmina.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
  3. pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki komunalnej” w terminie do dnia 24 grudnia 2018 roku, do godz. 14.00.
   Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew (bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Narew.
 8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
 9. Z wybranym kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba, która po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, podlegać będzie służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  W przypadku kandydatów posiadających staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:
  1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
  2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
  3. biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  4. biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony wynoszący dłużej niż 6 miesięcy lub na czas nieokreślony. Osoba taka może zostać zwolniona z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Zwolnienie nie zwalnia z egzaminu.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-12-12