Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Narew

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Narew,
ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Stanowisko pracy:

PODINSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM

1. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska urzędniczego:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
 2. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, rachunkowość;
 3. co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa komputera w szczególności programów księgowych;
 2. znajomość przepisów w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, podatków: dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, rozliczeń z ZUS; ZFŚS;
 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. umiejętność współpracy w zespole oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 5. wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność i skuteczna komunikacja;
 6. obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych i pozabudżetowych;
 2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów budżetowych i pozabudżetowych;
 3. codzienne uzgadnianie zapisów syntetycznych i analitycznych;
 4. sporządzanie comiesięcznych zestawień z zakresu wydatków budżetowych i pozabudżetowych;
 5. comiesięczne uzgadnianie ewidencji analitycznej z księgowością podatkową i referatem gospodarki komunalnej;
 6. prowadzenie analityki do kont rozrachunkowych, bieżąca analiza i uzgadnianie;
 7. przygotowanie dokumentów do ewidencji księgowej (numeracja, dekretacja kontowa oraz według działu, rozdziału i paragrafu);
 8. sporządzanie danych do sprawozdań w obowiązujących terminach i przedkładanie do akceptacji skarbnikowi gminy;
 9. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu oraz uzgadnianie z ewidencją syntetyczną;
 10. rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu;
 11. prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 12. obsługa programów komputerowych;
 13. współpraca z ZUS, urzędem skarbowym, z pracodawcami, sądami oraz innymi instytucjami,
 14. powadzenie ewidencji analitycznej zapasu materiałów;
 15. ewidencjonowanie planu finansowego Gminy Narew oraz jednostek budżetowych (UG, GOPS) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Narew w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
 6. oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. kserokopie świadectw pracy dokumentujące posiadany staż pracy, ewentualnie w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę;
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych;
  List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).”
  Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sekretariat (I piętro), lub
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: narew@narew.gmina.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
 3. pocztą na adres urzędu

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku, do godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew (bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Narew.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Z wybranym kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba, która po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, podlegać będzie służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

W przypadku kandydatów posiadających staż pracy na stanowisku urzędniczym
w administracji samorządowej, tj. w:

 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
 3. biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
 4. biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony wynoszący dłużej niż 6 miesięcy lub na czas nieokreślony. Osoba taka może zostać zwolniona z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Zwolnienie nie zwalnia z egzaminu.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-11-15

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-11-15