Informacja o rekrutacji do przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE NAREW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 1. Zgodnie z art. 131. ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 2. Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/121/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 r., w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Gminy Narew:
  1. oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub uczą się w systemie w systemie dziennym / wieczorowym - 40 pkt.;
  2. kandydat którego jeden rodzic / opiekun prawny pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność gospodarcza / prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje w systemie dziennym – 30 pkt.;
  3. rodzina kandydata korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 pkt.;
  4. kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola (tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 10 pkt.
 3. Na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Narew, dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w pkt. 2 są:
  1. świadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o nauce w systemie dziennym lub wieczorowym bądź o odbywaniu studiów w systemie dziennym;
  2. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
  3. oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystania z pomocy społecznej;
  4. oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola.
 4. W oparciu o art. 130 ust. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
 5. Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/122/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 r., kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Gminy Narew:
  1. kandydat, który uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Narwi – 30pkt.,
  2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – 30pkt.,
  3. rodzice kandydata zatrudnieni są na terenie Gminy Narew – 15pkt.,
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 15pkt.,
  5. deklaracje rodziców o uczestnictwie kandydata w dodatkowej nauce języka białoruskiego – 10pkt.
 6. Na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Narew, dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w pkt. 5 są:
  1. zaświadczenie ze szkoły/przedszkola;
  2. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu;
  3. oświadczenie rodziców o samotnym wychowywaniu dziecka;
  4. deklaracja rodziców o uczęszczaniu dziecka na j. białoruski.


Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska - Inspektor w Urzędzie Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2019-01-31

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2019-01-31