Informacja dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 

Informacja w sprawie zmiany zasad przyznawania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 

Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r.

Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237 poz. 1654).

 

Informuje się również, że zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 października 2008r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 223 poz. 1456) okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października.

Wójt Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-03-25

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2009-03-25

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2009-03-25