Ogłoszenie z 17.05.2008r. o sporządzeniu zmiany Studium

Narew dnia 17.05.2008r

 

Wójt Gminy Narew

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew

 

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Narew uchwały Nr XIII/81/08 z dnia 19 lutego 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew w zakresie:

1)      zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 134/2 położoną w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Koźliki będącej dotychczas terenem rolnym,

2)      zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę rekreacyjno – wypoczynkową obejmującą nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 72 położoną w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Puchły będącej dotychczas w Studiu terenem rolnym,

3)      zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę przemysłowo – usługową obejmującą nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 723, 724 i 725 położonych w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Narew będących dotychczas w Studium terenem rolnym i częściowo leśnym,

4)      zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia obejmujących część nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 115/4 i 115/5 położonych w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Ancuty będących dotychczas w Studium terenem rolnym, a w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew uchwalonego uchwałą Nr XIV/101/96 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 1996r. terenem przeznaczonym pod zabudowę zagrodową,

5)      zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług obejmujących  nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 726/21 i 726/34 położonych w miejscowości Narew będących dotychczas w Studium projektowanymi ulicami nowo powstałego Osiedla Mieszkaniowego w Narwi,

6)      zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę usługowo– przemysłową obejmującą część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1725 położonej w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Narew będących dotychczas w Studium terenem rolnym i częściowo leśnym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 10 czerwca 2008 roku w Urzędzie Gminy Narew ul. Mickiewicza 101.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WÓJT  GMINY NAREW

Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Data wytworzenia: 2008-05-17

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-05-19

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-05-19