Obwieszczenie dot. uwarunkowań środowiskowych przdsięwzięcia w obrębie wsi Waniewo

 

GK. 7627-8/06                                             Narew, dn. 08.09.2006r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

         Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr.98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. ),w zw. Z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz627 ze zm.)zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2 .art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 08.09.2006 została wydana decyzja nr. GK.7627-8/06  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na:

1.     Przebudowie części składowej istniejącego budynku inwentarsko składowego z przystosowaniem do hodowli bydła obsadzie 265 DJP plus  95 DJP istniejąca hodowla = 360 DJP

2.     Budowie:

         Otwartego zbiornika na odchody zwierzęce o pojemności 2600 m³.

         8 sztuk silosów zbożowych.

         Suszarni zboża.

         Kontenerowej stacji paliw o pojemności 10000 l.

         Studni głębinowej.

         Garażu na maszyny rolnicze.

         4 silosów na kiszonkę.

Zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1030 w obrębie wsi Waniewo gm. Narew.

   Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej pokój nr.3 w Urzędzie Gminy w Narwi.

   Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Narwi  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i u Sołtysa wsi Waniewo.

 

Wójt Gminy Narew

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-09-08

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-09-12

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-09-12